El seu nom *

El seu e-mail *

El seu telèfon

Assumpte

Missatge *

Avís legal

TITULARITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

A continuació s’indiquen les dades de propietat i les condicions d’accés i d’utilització d’aquest lloc web segons el que preveu la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Raó social: C / Retir, 40 08700 Igualada (Barcelona)
Correu electrònic: info@talentiagestio.com
Telèfon: (+34) 639.316.015
NIF:
Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona
Navegació anònima (ús de cookies)

Només obtenim i conservem la següent informació dels visitants del nostre lloc web: el nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa, la data i hora d’accés al nostre web, la direcció de Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la nostra i el nombre de visitants diaris de cada secció. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un / a usuari / a concret / a o identificat / a.

TRACTAMENT DE DADES

Als efectes del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), MANEL MACIÀ MARTÍ, en endavant, TALENTIA GESTIÓ, l’informa que incorporarà les dades personals a un fitxer automatitzat de la seva propietat inscrit en el registre de fitxers de titularitat privada de l’Agència Espanyola de Protecció de dades per a les finalitats:

Per establir i mantenir una relació contractual amb vostè
Per valorar la seva adequació a un lloc de treball o tasca, així com per a notificar-li d’oportunitats d’ocupació, oferir formació i serveis de transició de carrera.
TALENTIA GESTIÓ recopila, processa i divulga dades personals sensibles només quan és necessari per complir les obligacions imposades per la llei o amb el seu consentiment.

D’acord amb el reglament de mesures de seguretat aprovat pel Reial decret nombre 994/1999 d’11 de juny, TALENTIA GESTIÓ li informa que d’acord amb l’article 26 de l’indicat reglament, les dades personals sensibles que ens proporcionen són transferides per mitjans segurs que garanteixen que la informació sensible proporcionada no és intel·ligible ni accessible per terceres parts.

A l’efecte del que preveuen els articles 11) i 34e) de la LOPD, mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula vostè consent expressament que les seves dades siguin tractades i comunicades als nostres clients, a altres empreses del grup, i en tot cas que es requereixi fer-ho, per exemple en virtut d’una ordre judicial per a les finalitats abans esmentats.

En cada cas, TALENTIA GESTIÓ prendrà les mesures necessàries per assegurar que la informació transferida rep el nivell de protecció legal adequat. Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè, declara l’exactitud i veracitat de les dades que ens proporciona. Així mateix, l’informem del seu dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter a l’adreça, TALENTIA GESTIÓ carrer RETIR, 40 – 08700 IGUALADA – BARCELONA o per correu electrònic a: manelmacia@talentiagestio.com en els termes establerts a la LOPD.

Accepto que l’empresa processi les meves dades per els fins anteriorment esmentats i que es cedeixin a tercers, associats i no associats, sempre que siguin amb les mateixes finalitats. A tal efecte TALENTIA GESTIÓ incorporarà, quan el seu enviament es realitzi per mitjans telemàtics, mesures especials de protecció (encriptació) per tal d’assegurar-ne la invulnerabilitat.