skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB www.talentiagestio.com (TALENTIA GESTIÓ)

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, TALENTIA GESTIÓ (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar
les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades
recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades
personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
  persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
  15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en TALENTIA GESTIÓ és: MANEL MACIÀ MARTÍ, amb NIF: 39331549P (en endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

 • Direcció: Passeig Verdaguer 40, 3D, 08700 Igualada (Barcelona)
 • Telèfon de contacte: 639 31 60 15
 • Email de contacte: info@talentiagestio.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per TALENTIA GESTIÓ, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre
fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre TALENTIA GESTIÓ i
l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una
sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui
aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que
especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies
establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD i
en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació
  completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en
  relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti
  la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva
  seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis
  anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en TALENTIA GESTIÓ són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten
categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. TALENTIA GESTIÓ es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins
específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com
donar-lo. Com a regla general, la retirada de l’consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar
consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la
emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte
desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

 • Les dades personals són recollides i gestionats per TALENTIA GESTIÓ amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els
  formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.
 • Per establir i mantenir una relació contractual amb l’usuari
 • Per valorar la seva adequació a un lloc de treball o tasca, així com per notificar-li d’oportunitats d’ocupació, oferir
  formació i serveis de transició de carrera.
 • TALENTIA GESTIÓ recopila, processa i divulga dades personals sensibles només quan és necessari per complir les obligacions imposades per la llei o amb el seu consentiment.
 • Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i
  activitats pròpies de l’objecte social de TALENTIA GESTIÓ, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel
  Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas,
únicament durant el següent termini: indefinit o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran
les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris: empreses
clients

En cas que el responsable de l’tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o
organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer
país o organització internacional a el qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o
absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al
tractament de les seves dades personals de forma lícita per TALENTIA GESTIÓ. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què
els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

TALENTIA GESTIÓ es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat
adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

No obstant això, pel fet que TALENTIA GESTIÓ no pot garantir la inexpugabilidad d’internet ni l’absència total de
hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable de l’tractament es
compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals
que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que
estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la
seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses,
conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable de l’tractament, qui es compromet a informar de
ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus
empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats de l’tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre TALENTIA GESTIÓ i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l’tractament dels següents drets
reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de siTALENTIA GESTIÓ està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el
  tractament que TALENTIA GESTIÓ hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o,
  tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el
  contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als
  quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment a l’tractament i aquest no compti amb una
  altra base legal; l’Usuari s’oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les
  dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una
  obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de
  la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable de l’tractament, tenint en compte la
  tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que
  estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud d’l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades
  personals.
 • Dret a la limitació de l’tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals.
  L’Usuari té dret a obtenir la limitació de l’tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el
  tractament sigui il·lícit; el responsable de l’tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho
  necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat a el tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura
  mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de el tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el
  responsable de l’tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de TALENTIA GESTIÓ.
 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de
  perfils:
  És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament
  automatitzat de les seves dades personals, incloent-hi la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació
  vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de
l’tractament amb la referència “RGPD- TALENTIA GESTIÓ“, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia de l’DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la
  identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la
  representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la
  identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • ata i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:

Adreça postal: Passeig Verdaguer 40, 3D, 08700 Igualada (Barcelona)

Correu electrònic: Info@talentiagestio.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de TALENTIA GESTIÓ,i que per tant no són operats per TALENTIA GESTIÓ. Els titulars d’aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves
pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan
tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una
autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de
la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 1. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal
contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el
responsable de l’tractament pugui procedir a la mateixa a la Així, durant els terminis i per a les finalitats indicades.
L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

 TALENTIA GESTIÓ es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat
per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o
actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a
l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar a l’tant dels canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada per adaptar-se a l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i
de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades
personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades Personals i garantia dels drets digitals.

Back To Top
×Close search
Search
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Deixa'ns un missatge i contactarem amb tu rapidament!